کسب مقام دوم آمادگی جسمانی و مقام سوم پرتاب دارت توسط کارکنان خانم

158

با سرپرستی و مربیگری استادان گرامی خانم زنجانیان ، پور شریعتی و اصغری

کسب مقام دوم آمادگی جسمانی:  توسط خانم ها عبدلی، فراهانی، معین، سیدمهدی

کسب مقام سوم پرتاب دارت:  توسط خانم ها عموزاد، نوعی، کریمی، رشیدالاسلامی

Search