قابل توجه دانشجویان استادقاسم پور

کلاس جبرانی آمار و احتمالات استاد قاسم پور دوشنبه 98/03/13 از ساعت 17 تا 18:30 برگزار می گردد.

Search