قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

دانشجویان رشته تربیت بدنی که با مشخصه 308 درس ریاضی عمومی و مقدمات آمار دارند امتحان پایان ترم درس ریاضی عمومی و مقدمات آمار با مشخصه 308 استاد آبشناس از کل فصل های کتاب معرفی شده می باشد.

Search